Холбогдох утас
7010-0175

Дүрэм, журам

 • Удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам батлах тухай
 • Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
 • Нийслэлийн байгууллагуудын хэмжээнд дагаж мөрдөх албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын нийтлэг журам
 • Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай
 • Архивын баримтад улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам
 • Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчийн ажил хүлээлцэх журам
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 2018 онд байгуулсан хамтын гэрээ
 • А/17 “Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай”
 • А/29 “Шинэ ажилтныг дадлагажуулах хөтөлбөр батлах тухай”
 • А/79 “Шинэ ажилтныг сонгон шалгаруулж ажилд авах тухай”
 • А/23 “Сайн туршлагын сан” ажиллуулах журам
 • А/256 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм
 • А/26 СБДЭМТ-ийн дүрэм
 • А/29 Хөтөлбөр батлах тухай
 • А/36 Ажил дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлт шинэчлэн батлах тухай
 • А/41 Чанарын урамшууллын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам батлах тухай
 • А/62 Өвчтөн шилжүүлэх журам батлах тухай
 • А/71 Хөдөлмөрийн дотоод журам
 • А/74 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай
 • А/75 Эмч, мэргэжилтэн суралцуулах журам
 • А/75 Суралцагчтай байгуулах гэрээ
 • А/83 Хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай харилцах журам