Холбогдох утас
7010-0175

ТАЙЛАН, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018

 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2018 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээний дагуу өгсөн зөвлөмжийг 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2018 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээний дагуу өгсөн зөвлөмжийг 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах сарын ажлын төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн төвд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах сарын ажлын төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн төвд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
 • Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах сарын ажлын төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн төвд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын 2017 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээний дагуу өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн стратеги төлөвлөгөө
 • Эрүүл мэндийг дэмжих албаны 2018 оны тайлан
 • Хүний нөөц, хөгжлийн албаны 2018 оны тайлан
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын албаны 2018 оны тайлан
 • Сувилахуйн албаны 2018 оны тайлан
 • Эмнэлгийн тусламжийн албаны 2018 оны тайлан
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн стратегийн төсөл
 • Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт