Холбогдох утас
7010-0175

САНАЛ, ХҮСЭЛТ, ТАЛАРХАЛ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

2020

 • 2020 оны иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлт, талархал, гомдлын тайлан
 • 2020 оны 3 дугаар улирлын иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлт, талархал, гомдлын тайлан
 • 2020 оны эхний хагас жилд иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл,санал, хүсэлт, талархал, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлын тайлан
 • 2020 оны 2 дугаар улирлын иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл,санал, хүсэлт, талархал, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлын тайлан
 • 2020 оны 1 дүгээр улирлын иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл,санал, хүсэлт, талархал, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлын тайлан
 • 2020 оны 06 дугаар сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2020 оны 05 дугаар сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2020 оны 04 дугаар сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2020 оны 03 дугаар сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2020 оны 02 дугаар сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2020 оны 11 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 10 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 09 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 08 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 07 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 06 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 05 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 04 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 03 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 02 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2020 оны 01 дүгээр сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2020 оны 01 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2019

 • 2019 оны 12 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 11 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 10 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 3 дугаар улиралд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2019 оны 09 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны эхний хагас жилд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2019 оны 2 дугаар улиралд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2019 оны 08 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 07 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 06 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 05 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 04 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 1 дүгээр улиралд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2019 оны 03 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 02 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2019 оны 01 дүгээр сарын иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
 • 2019 оны 01 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2018

 • 2018 онд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2018 оны 4 дүгээр улиралд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2018 оны эхний 3-н улирлын байдлаар иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2018 оны 3 дугаар улирлын иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлт, талархал, гомдлын тайлан
 • 2018 оны 12 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 11 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 10 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 09 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 08 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 07 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 06 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 05 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 04 дүгээр сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 2 дугаар улирлын иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлт, талархал, гомдлын тайлан
 • 2018 оны 2 дугаар улиралд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2018 оны 1 дүгээр улиралд иргэд үйлчлүүлэгчдээс талархал хүлээн авсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
 • 2018 оны 03 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 1 дүгээр улирлын иргэд үйлчлүүлэгчдээс ирсэн санал, хүсэлт, талархал, гомдлын тайлан
 • 2018 оны 02 дугаар сарын талархлын эзэд
 • 2018 оны 01 дүгээр сарын талархлын эзэд